• Use compact layout

Interactive tree of Endrus Sziksznus

Petras Sziksznus 1883
Ane Sziksznus 18841948
Martin Bikneris 1881
Urte Sziksznus 1888
Jurgis Sziksznus 1892
Agata (Auguste) Bakszike 19031928
Agute Sziksznus 1895
Johann Fenzau 1895
Elze Sziksznius 18971897
Elza Sziksznius 19051905
Endrus Sziksznus 18601920
Else genannt Urte Serapinike 18631925
Ensys Sziksznus 17981868
Elze Lobszike 18161852
Mare Preikszatike 1815
Miks Sziksznus 17601838
Aszmis Lobszas 17781848
Mare 17821848
Kristups Preikszat 17951855
Jons Serapins 18171888
Katre Rykertike 18211886
Jurgis Serapins 17861872
Agutte (Ede) Girullis 17961843
Ane Tenikike oder Simatike 18101856
Urte Szereikike 18131869
Jakubs Zerapinatis 1796
Berksze 17501839
Miks Rikerts 17951835