rk

Individuals

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | . | 1 | 2 | | | None

SurnameIndividuals
Abel
9
Abele
2
Ablass
6
Abromat
1
Abromate
1
Adomait
1
Adomaite
2
Adomaitis
2
Ahbele
2
Ahrens
1
Albers
1
Albrecht
15
Albuschies
8
Albuszies
3
Albuszys
1
Aleknaitė
1
Aleksas
1
Alisas
2
Alisatike
1
Alisatis
1
Alysaite
2
Alysas
9
Alysatike
2
Alysatis
6
Alysike
7
Alzeiks
1
Ambrosat Ambrosat
1
Ambroszat
2
Anders
1
Anderson
1
Andriulyte
1
Anduszat
1
Anduszis
2
Anduszus
3
Anduzis
1
Anduzus
1
Anton
21
Antonikov
1
Antonikova
1
Armoike
1
Armonies
1
Arnaszus
1
Arnswald
4
Artimowicz
2
Aschmons
1
Ašmonaitė
1
Ašmonas
1
Aszmon
1
Aszmonait
2
Aszmonaite
1
Aszmonaitike
1
Aszmonas
2
Aszmonat
6
Aszmonate
3
Aszmonatike
1
Aszmonatis
3
Aszmonike
6
Aszmons
7
Aszmotate
1
Aszmutat
2
Audersch
3
Aug
57
Augat
19
Auge
13
Ausra
1
Aušraitė
Ausraite
1
1
2
Austinike
2
Austins
1